Past indefinite


Past indefinite

PAST INDEFINITE

SPOKEAR

COMER

VIVGO

I Spokee Comi Vivi
You SpeakingSte ComISTE VivISTE
-Her - you Spokeor ComIO VivIO
Us - us Spokeamos Comimos Vivimos
Ye - ye Speakingsteis Comisteis VivistBehold
Them - them - you SpokeAron Comieron Vivieron

AR

E
TOSTE
O
TOMOS
TOSTEIS
TORON

ER

I
ISTE
IO
IMOS
ISTEIS
IERON

GO

I
ISTE
IO
IMOS
ISTEIS
IERON